web2b heeft deze site op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, maar kan niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

web2b is dan ook niet aansprakelijk voor enige (in)directe schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de informatie afkomstig van deze website.

Verwijzingen naar sites die niet door
web2b worden onderhouden, zijn slechts ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel web2b selectief is ten aanzien van sites waarnaar verwezen wordt, kan het niet instaan voor de inhoud en het functioneren van die sites.


web2b heeft ernaar gestreefd auteursrechten volgens de wettelijke bepalingen te regelen. Zij die menen nog zekere rechten te kunnen doen gelden op teksten, afbeeldingen of vormgeving, en/of meent gegronde bezwaren hebben tegen publicatie ervan via het internet, worden vriendelijk verzocht contact met ons op te nemen.

De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de teksten, illustraties en ander beschermd materiaal op deze website berusten bij
web2b  of respectievelijk de rechthebbenden van dat materiaal.  Alle teksten en/of afbeeldingen op deze site mogen gebruikt worden door derden mits bronvermelding, met uitsluiting van teksten, afbeeldingen of vormgeving waarvan de rechten bij anderen liggen.

CONTACT


[web2b]