integratie van vluchtelingen:

gemeenten en OCMW’s willen een versnelling hoger

(29.05.2017)

Vanaf de zomer van 2015 werd West-Europa geconfronteerd met een uitzonderlijke toename van vluchtelingen.  De integratie in onze samenleving is nog steeds in volle gang. Naar schatting 22.000 erkende vluchtelingen zouden zich permanent in Vlaanderen komen vestigen. Uit een ruime bevraging  van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) blijkt dat de vluchtelingencrisis zonder enige twijfel een serieuze impact heeft gehad op de Vlaamse gemeenten en OCMW’s.

Opvang

Zo blijkt dat ze snel en professioneel voor bijkomende opvangplaatsen zorgden maar dat meer dan één op drie besturen niet geneigd is dit in de toekomst op eigen initiatief opnieuw te doen. “De OCMW’s zijn al jaren een zeer loyale partner geweest van de federale overheid als het over opvang van asielzoekers gaat. We begrijpen dat men federaal geen vat heeft op de instroom van asielzoekers maar het wisselende opvangbeleid legde te veel (financieel) risico bij de lokale besturen,” aldus Rudy Coddens, voorzitter van de afdeling OCMW’s van de VVSG.

Taal

Lokale besturen hebben dagdagelijks te maken met de nieuwkomers in hun gemeenten. Uit de bevraging blijkt vooral dat het verwerven van de Nederlandse taal cruciaal is voor hun integratie. Hoe vlugger deze nieuwkomers lessen Nederlands kunnen volgen, hoe gemakkelijker hun leven wordt. Het is niet enkel een communicatiemiddel, het is ook in vele gevallen een voorwaarde om in de praktijk toegang te krijgen tot werk, een woonst, zelfs gezondheidszorg. Vlaanderen heeft de voorbije jaren veel geďnvesteerd in extra NT2 aanbod (Nederlands als tweede taal). Het moet hier op blijven inzetten. “Meer samenwerking en afstemming met lokale besturen vormt een belangrijk aandachtpunt bij het creëren van een passend aanbod NT2 in de toekomst. Zo blijkt uit de bevraging immers een grote kloof te bestaan tussen de door de Vlaamse overheid (Volwassenonderwijs) gehanteerde definitie van wachttijden NT2, en hoe die wachttijden op het lokale niveau worden ervaren” zegt Wim Dries, voorzitter van de VVSG. Meer dan de helft van de lokale besturen vindt een wachttijd vanaf twee maanden problematisch, bijna één op vijf vindt dit zelfs zeer problematisch, terwijl Vlaanderen kan leven met een wachttijd tot zes maanden. Daarom ontwikkelen lokale besturen opvallend veel eigen initiatieven om in de tussentijd de taal reeds informeel aan te leren. De inzet van vrijwilligers rond het informeel aanleren van de taal is opvallend: meer dan de helft van de lokale besturen die met vrijwilligers werken, zetten deze vooral hierop in. Samenwerking opzetten tussen het formeel aanbod en vormen van informeel leren wordt erg belangrijk, en in die zin is een afstemming met de lokale besturen aangewezen.

Gezondheidszorg

Gemeenten en OCMW’s zijn doorgaans erg tevreden over de huisartsen en apothekers, vaak hebben ze daar een overeenkomst mee afgesloten; minder tevreden zijn ze over de specialisten. Tal van vluchtelingen kampen ook met psycho-sociale problemen, maar ze vinden maar moeilijk de weg naar de geestelijke gezondheidszorg of het aanbod schiet tekort.

Samenwerking

Lokale besturen werken aan integratie, in samenwerking met andere diensten. Ze zijn doorgaans zeer tevreden over het Agentschap Inburgering. Over andere diensten zoals de VDAB of de CAW’s kan de appreciatie lokaal meer verschillen.

Ondersteuning

Ongeveer de helft van de gemeenten kreeg van de Vlaamse overheid een integratiesubsidie die ze konden inzetten naargelang de lokale noden. Dit werd gewaardeerd. Maar de VVSG vraagt dat Vlaanderen de lokale besturen verder ondersteunt op allerlei domeinen en prioritair werk maakt van een ruimer en sneller formeel aanbod Nederlandse lessen. Mensen moeten ook makkelijker hun weg vinden naar de geestelijke gezondheidszorg en ze moeten er terecht kunnen.

Lokaal werkt

De bevraging bevestigt dat de lokale besturen het ideale beleidsniveau vormen om aan integratie te werken. “In onze Vlaamse gemeenten zijn heel wat creatieve, positieve en innovatieve praktijken ontstaan. Het is belangrijk de veelheid aan deze initiatieven in kaart te brengen en te verspreiden over alle (Vlaamse) beleidsdomeinen heen,” aldus nog Wim Dries. De VVSG willen daar samen met de Vlaamse overheid werk van maken.

 [©m&b2017]