radicalisering in de kering

 

(22.01.2016)


project ‘Radicalisering in de kering’ Stad Gent :
gecoördineerde aanpak en samenwerkingsprotocol
 

De Stad Gent heeft beslist een ‘kernteam radicalisering’ op te richten. De aanpak van radicalisering vergt immers een gecoördineerd beleid dat 3 sporen omvat: preventie, curatie, repressie. Voor preventie en curatie is de Stad Gent regisseur. Binnen het Kernteam hebben de Stad Gent en de partners werk gemaakt van een protocol inzake casemanagement. De tekst werd op maandag 18 januari 2016 tijdens de Zonale Veiligheidsraad besproken en zal ondertekend worden door de Procureur des Konings Oost-Vlaanderen, de burgemeester van de stad Gent, de korpschef van de Lokale Politie Gent en de voorzitter van het OCMW Gent. De totale aanpak moet voorkomen dat Gentenaars ten prooi vallen aan vervreemding en indoctrinatie; en moet er voor zorgen dat personen die al geradicaliseerd zijn degelijk begeleid worden zodat er geen gevaar is voor de samenleving.


De werking van het kernteam wordt in hoge mate mee bepaald door de wettelijke en deontologische regels die geldend zijn. Dat betekent onder meer dat het geheim van het onderzoek, de openbare veiligheid, de wettelijke regeling van het beroepsgeheim en de bescherming van de privacy cruciale randvoorwaarden zijn om te werken aan de vooropgestelde doelstellingen.

De voorzitter van het Kernteam maakt na afloop van de proefperiode (na 6 maanden) een evaluatierapport op. Het evaluatierapport wordt voorgelegd aan de stuurgroep. Die beslist op basis hiervan of het project wordt verder gezet en of een bijsturing nodig is.

De stuurgroep bestaat uit de burgemeester, de betrokken schepenen, de departementshoofden van Samenleven & Welzijn en van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, en vertegenwoordigers van de betrokken departementen. Bij verderzetting van het project zal om de 6 maanden een rapportering overgemaakt worden aan de stuurgroep.
 


 

[©m&b2016]