PWA’s in Gent-Eeklo gaan samenwerken voor minder vaste kosten en betere dienstverlening

(18.02.2016)


In de regio Gent-Eeklo sluiten niet minder dan 22 van de 25 plaatselijke werkgelegenheids-agentschappen (PWA) een verregaande samenwerkingsovereenkomst. Doel van die overeenkomst is om enkele kerntaken voortaan samen op te nemen. Op die manier willen de PWA’s meer middelen vrijmaken voor effectieve dienstverlening, ten aanzien van wie PWA-hulp aanvraagt, maar vooral ook ten aanzien van de werkzoekenden, die via het PWA een laagdrempelig kanaal vinden om na een periode van werkloosheid opnieuw stappen te zetten naar werk. Ook op het vlak van de dienstencheque-activiteiten, zal er intensiever worden samengewerkt, hoewel niet elk PWA een dienstencheque-onderneming heeft. Aan de gemeentelijke vzw-structuur wordt voorlopig niet geraakt, daar Vlaanderen nog geen duidelijkheid heeft gegeven over mogelijke toekomstige taken van de vzw’s in een eventuele opvolger van het bestaande PWA-systeem.

Samen werken de PWA’s beter

“Deze samenwerking is het resultaat van een sterke dynamiek van onderuit,” stelt Rudy Coddens, voorzitter van het samenwerkingsverband. “De PWA’s van de regio Gent-Eeklo geven hiermee een duidelijk signaal dat er voor hun werkingen enkel een toekomst is, indien ze intensiever gaan samenwerken.” Op die manier kan er meer expertise worden gedeeld, en op teamniveau geclusterd. Zo hoeft bijvoorbeeld niet elk PWA in te staan voor de eigen communicatie, maar kan er samen een communicatiebeleid worden opgezet, dat navenant in de diverse samenwerkende PWA’s wordt uitgerold. “We willen dus niet alles naast elkaar blijven doen.” vervolgt Rudy Coddens, “Integendeel willen we onze taken (bijvoorbeeld communicatie) efficiënter, en daardoor ook beter aanpakken.”

Dat is meer dan ooit nodig. Want doordat de RVA de PWA-beambten, toegewezen aan de gemeentelijke vzw’s, al jaren niet meer vervangt, dreigen er hiaten te ontstaan in de werking. En kan waar het PWA wel nog groeit, die groei niet langer bestendigd worden. Zo is alleen al in Gent het omkaderingsgewicht gedaald van 9 VTE in 2000 naar 5 VTE in 2016. “Nochtans is ons aantal PWA-uren niet gedaald,” vervolgt Rudy Coddens. “Integendeel haalden we in Gent vorig jaar nog een recordresultaat. Om die groei mogelijk te blijven maken, moeten we als lokale overheid almaar meer middelen toestoppen. Hetzelfde geldt voor andere werkende PWA’s en PWA/DCO’s in de regio. Dat de dalende omkadering haar gevolgen heeft, en dat we ons dus beter gaan moeten organiseren met de middelen die we in de regio hebben, is duidelijk. Ook als Vlaanderen alsnog zou beslissen het PWA te vervangen door een nieuw systeem, al dan niet ingebed in de VDAB, zal dat niet anders zijn.”

De dienstverlening zelf blijft gemeentelijk georganiseerd, zowel vanuit werkzoekenden-, als vanuit gebruikersperspectief. “Daar raken we niet aan. Integendeel willen we in de diverse PWA’s net meer personeelsmiddelen vrijmaken voor PWA-dienstverlening,” besluit Rudy Coddens. “Want op die manier gaan we de werkzoekenden beter kunnen begeleiden in hun traject naar werk, en efficiënter kunnen inspelen op de vraag naar PWA-hulp, die zeker in de steden, maar niet alleen daar, hoog blijft.” Die PWA-hulp gaat voornamelijk over groenonderhoud en klusjesdiensten bij private gebruikers, en ondersteuning op scholen, in woonzorgcentra, en in diverse verenigingen.

Ook afstemming tussen de PWA-DCO’s

Ook op het vlak van DCO-werking zal er binnen het samenwerkingsverband worden afgestemd. 18 van de 25 samenwerkende PWA’s hebben naast hun ‘klassieke’ PWA-werking een dienstencheque-onderneming. Die ondernemingen zijn afzonderlijke afdelingen, en bieden volgens het dienstenchequestelsel poets- en strijkdiensten aan, geleverd door contractuele werknemers. Ze nemen in sommige gemeenten een belangrijke plaats in het DCO-landschap in, naast een eventueel DCO binnen het OCMW, of dienstenchequebedrijven die door de privé worden ingericht. 


PWA : Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap
DCO : DienstenChequeOnderneming


 

[©m&b2016]