PWA blijft nodig !

 

(06.01.2016)


Het aantal in 2015 gepresteerde PWA-uren klokt af op 69.000. Dat is iets minder dan in 2014, toen het PWA Gent nog 71.000 uren presteerde, maar nog steeds beduidend hoger dan voorgaande jaren. Het wijst op een blijvende en zelfs groeiende nood aan PWA-hulp. Evenwel zet de krappere budgettaire context bij scholen, vzw’s en particulieren een domper. Ze zorgt ervoor dat er minder geld is om PWA-hulp te betalen, of dat er wordt bespaard op activiteiten die met PWA-inzet worden gerealiseerd. “PWA blijft echter nodig,” stelt Rudy Coddens, voorzitter PWA Gent en schepen van Werk, “enerzijds om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kansen te geven, anderzijds om sociale noden op een laagdrempelige manier te blijven invullen.” 2016 wordt een kanteljaar voor het PWA. Want dit jaar zal Vlaanderen voorbereidingen treffen om het systeem uit te doven. Uitdoofdatum is momenteel voorzien op 1 januari 2017.

Dat zorgt voor ongerustheid bij het PWA Gent, die wordt gedeeld door de Stad Gent, en bij uitbreiding de VVSG. “Er is nog steeds geen duidelijk alternatief voor deze mensen,” stelt Rudy Coddens. “Men wil de PWA’ers heroriënteren naar de reguliere arbeidsmarkt. Maar hoe men dat gaat doen, en of er op die reguliere arbeidsmarkt voldoende plaats is voor deze mensen, blijven vooralsnog onbeantwoorde vragen. Het wordt tijd dat Philippe Muyters, Vlaams minister van werk, hier eindelijk duidelijkheid over schept. Want in het Banenpact dat Vlaanderen met de sociale partners afsloot, staat dat het PWA-systeem per 1 januari 2017 uitdooft. Op dat moment moet er dus duidelijkheid zijn over een alternatief systeem, of over hoe Vlaanderen anderszins met deze mensen wil omgaan. Die duidelijkheid is er nog allerminst, minder dan een jaar voor de inkanteling.” Ook de sociale partners hebben bij monde van de SERV vragen in deze richting gesteld.

Momenteel zijn er ongeveer 11.000 mensen, waaruit de PWA’s putten om aan de vraag naar PWA-hulp te voldoen. In Gent gaat het om een 900-tal mensen. In 2015 waren er 439 onder hen die effectief voor PWA-hulp werden ingezet. Dat is een bijzonder hoog aantal, en het hoogste sinds jaren. Er zijn dus meer PWA-werknemers, die in vergelijking met 2014 samen minder uren presteren. Dit betekent dat het aantal uren per opdracht afneemt. Vooral bij particulieren zien we dit. “Het aantal PWA-opdrachten voor groenonderhoud en/of kleine klussen blijft stabiel of groeit,” stelt Steven Genbrugge, coördinator PWA Gent. “Maar het aantal uren dat de gebruikers hiervoor aan de PWA-werknemers willen of kunnen uitbetalen neemt af. Ook dit wijst op een veranderende budgettaire context, zij het dan op het niveau van de gezinnen, die net als de rechtspersonen minder middelen hebben om PWA-hulp te betalen.” Ondanks dit alles blijft het aantal gepresteerde uren bijzonder hoog. Tijdens de eerste drie kwartalen van 2015 leek het er zelfs op dat het recordjaar 2014 nog zou worden overtroffen. Maar dat is dus net niet gelukt.

Bijkomend investeren in PWA-werking: drie nieuwe samenwerkingen in 2016!

Ondanks de onzekere beleidscontext blijft het PWA Gent in haar werking investeren, en zoekt ze dus nieuwe samenwerkingen die kansen kunnen bieden. Rudy Coddens: “We doen dat zo goed en kwaad het kan. Want de onzekere toekomst van de maatregel heeft ook op dit vlak gevolgen, natuurlijk. Toch zijn we het aan de PWA-werknemers, vaak mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, verplicht om te blijven investeren in nieuw PWA-aanbod, zolang dat nuttig en zinvol is.” Zo zette het PWA Gent in 2015 een proefproject op, waarbij een zestal PWA’ers werden ingezet in de vier woonzorgcentra van het OCMW. Hun taken liepen sterk uiteen, van hulp bij tuinonderhoud tot ondersteuning bij animatie-activiteiten. Maar telkens werd erover gewaakt dat hun taken aanvullend waren, en dus geen ‘gewone’ tewerkstelling vervingen. Tegelijk was die diversiteit qua takenpakket interessant om hun kansen op doorstroom te verhogen. Die kansen worden overigens benut. Want van de zes PWA’ers die tijdens het proefproject werden ingezet, is er ondertussen één die met een contract aan de slag gaat in een zorginstelling in Merelbeke. Een tweede vatte een opleiding aan om finaal hetzelfde resultaat te bereiken. En een derde voelde zich door de PWA-inzet gesterkt om mee te dingen naar een vacature in een zorginstelling, zij het vooralsnog niet met resultaat. “Dat het PWA bruggen kan slaan naar reguliere tewerkstelling is duidelijk. De samenwerking met de WZC is een schoolvoorbeeld van hoe je via PWA-inzet kansen creëert, zonder gewone tewerkstelling overbodig te maken. Net daarom hebben we beslist om het proefproject in 2016 uitbreiden, en qua urenaantal zelfs te verdubbelen. Indien het PWA van Vlaanderen alsnog een toekomst zou krijgen, is er mogelijkheid deze goede praktijk ook naar andere zorginstellingen te verspreiden,” besluit Rudy Coddens.

In 2016 zal het PWA Gent ook twee andere samenwerkingen onderzoeken. Een eerste heeft de inzet van PWA’ers als ‘sleuteldragers’ tot doel, in receptieve ruimten van de Stad Gent. Bedoeling is dat zij organisaties, die van de receptieve ruimten gebruik maken, de nodige toegang verschaffen, en gemaakte afspraken na het evenement opvolgen. “Deze taak is ideaal voor PWA’ers, gelet op het beperkte en onregelmatig karakter van de uren. Het is een nood die we zonder de flexibiliteit van het PWA niet zouden kunnen invullen,” stelt Rudy Coddens. “Tegelijk biedt deze inzet interessante kansen voor de betrokken PWA’ers. Natuurlijk moeten we dit nog goed bestuderen in termen van verantwoordelijkheid en omkadering. Maar we zullen hier alvast de nodige inspanningen voor doen.” Een ander project wordt opgezet met de Dienst Wonen, met de bedoeling kleine klussen te laten uitvoeren in de Rabotbuurt. Deze inzet kadert in een ruimer project van de stad, dat tot doel heeft de woonkwaliteit in de Rabotbuurt te verbeteren.

Het PWA Gent bewijst jaar na jaar dat PWA-inzet op een zinvolle manier kan. Zowel in hoofde van de PWA-werknemers zelf, voor wie het systeem effectief kansen op doorstroom kan bieden, als in hoofde van de PWA-gebruikers, die vaak geen alternatieve manier hebben om de opdrachten ingevuld te krijgen. “PWA kán dus werken, als je daarvoor inspanningen wil leveren,” concludeert Rudy Coddens. “Daarom zullen we ook in 2016 kansen blijven creëren voor onze mensen, zullen we onze werking verder verrijken en onze overhead tot een minimum beperken. Tegelijk zullen we bij Vlaanderen blijven aandringen op een toekomst voor het PWA. Want in Gent, maar ook in andere steden en gemeenten, doen de PWA-mensen alvast schitterend werk. We hopen dat Vlaanderen ons daartoe ook in de toekomst de kans zal blijven geven.”


 

[©m&b2016]