Jongsocialist in gesprek met voorzitter seniorenraad

10 november 2015

Jongsocialist Jeroen gaat in gesprek met de voorzitter van de Gentse seniorenraad, Robrecht (Bob) Schatteman.

Jeroen: Van 16 november tot 22 november gaat de seniorenweek ‘’Samenbeleven doet u zweven’’ door. Waar staat dit thema voor?

Bob: De slogan bestaat voor mij uit 2 werkwoorden. Samen(be)leven is voor mij een werkwoord dat het cement vormt van deze samenleving, het is bevorderlijk voor de samenhorigheid en de samenwerking tussen verschillende generaties. Als iedereen goed met elkaar overeenkomt, zal men zich beter voelen. Dan zal men meer geneigd zijn om naar buiten te treden en deel te nemen aan het maatschappelijke leven en zodoende de sociale cohesie versterken.

We willen het verschil maken door samen te werken aan bepaalde projecten, meer bepaald door jong en oud samen te brengen of een luisterend oor te hebben voor de noden en behoeften van de ouderen met een migratieachtergrond. Als stedelijke seniorenraad moeten we representatief zijn voor alle Gentse 55-plussers en hiertoe worden in samenwerking met de Stad en het OCMW projecten opgezet.

Jeroen: Welke activiteiten worden er tijdens de seniorenweek georganiseerd?

Bob: Dit jaar wil de seniorenweek aandacht besteden aan de samenwerking tussen generaties en met genoegen kan ik u vertellen dat tijdens deze seniorenweek maar liefst 25 activiteiten plaatsvinden! Voor elk wat wils, gaande van interculturele kookactiviteiten tot activiteiten die de jeugd en senioren aanspreken. We beginnen met een open algemene vergadering op 16 november, waar ik de klemtoon zal leggen op het intergenerationele aspect dat van belang is in onze samenleving. Buiten de opening van de stedelijke seniorenweek, heb je een 8-tal educatieve en interculturele wandelingen, bezoeken aan de digitale collectie van de bibliotheek, creatieve workshops, een optreden van Günther Neefs met 3 Band, en niet te vergeten natuurlijk het klassieke Seniorenbal. Iedereen is welkom! Ik vind het een erg mooi programma waar we hard aan gewerkt hebben. De uitwerking van het programma is door een stuurgroep gebeurd, waarbij mensen van het OCMW en stadsdiensten betrokken zijn.

Jeroen: Zo te zien, loopt dat allemaal vlot?

Bob: Voor mij loopt dat vlot, op de activiteiten na die op het allerlaatste ogenblik worden ingelast, en die dan moeilijk in te passen zijn in het geheel. Daar waar die stuurgroep dan al het hele jaar met dat programma bezig is. De sportdienst doen dit jaar niet meer mee, het was in het verleden niet altijd gemakkelijk om senioren te bereiken voor die sportactiviteiten.

Nieuw dit jaar is de beurs, ‘’Silverhome’’, die plaatsvindt op dinsdag 17 november in het ICC. Het is een beurs voor zelfstandig thuiswonen op latere leeftijd, in samenwerking met allerlei diensten van de stad Gent en Gentse verenigingen. Dat is volgens mij een laagdrempelige manier om kennis te maken met het aanbod van de zorg. Iedereen kan hier zonder inschrijving vooraf naar toe komen.

Jeroen: U bent sinds 2013 voorzitter van de Gentse seniorenraad, welke taken hebt u als voorzitter?

Bob: Als ‘vrijwillig’ voorzitter heb ik veel taken, te veel om op te noemen. Het is aan mij om er voor zorgen dat iedereen overeenkomt en dat alle neuzen in dezelfde richting wijzen. Ik vind het ook belangrijk dat het algemeen belang primeert op het individueel belang. Dat betracht ik door zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de werkzaamheden. Ook het beleid participeert actief. Zo is OCMW-voorzitter en schepen van seniorenbeleid Rudy Coddens in de mate van het mogelijke steeds aanwezig op de maandelijkse vergaderingen van de seniorenraad. Als we vragen of opmerkingen hebben, worden die steeds door de schepen beantwoord of besproken. Ik apprecieer het erg dat de deur altijd openstaat. Ik vind het daarnaast goed dat er nu een schepen is, die specifiek bevoegd is voor senioren. In het verleden waren er meerdere schepenen bevoegd, nu zit dat in één hand.

Naar de toekomst toe zal de leiding van de stuurgroep voor de ‘Seniorenweek’ berusten bij het OCMW. Dit wordt wel even wennen en vraagt om opvolging.

Jeroen: Op welke manier werkt u samen met andere verenigingen, zoals de Gentse jeugdraad?

Bob: Wij werken al een tweetal jaren samen met de jeugdraad, de stedelijke adviesraad voor personen met een handicap en de Gentse adviesraad voor etnisch-culturele diversiteit, om overleg te plegen over het beleid en over mogelijke stappen die we gezamenlijk kunnen zetten. Wij komen twee of drie keer per jaar samen, dat is gestart toen ik voorzitter werd van de seniorenraad. Zo kunnen we onze noden en behoeften aan elkaar kenbaar maken, zo komen we soms tot de conclusie dat die noden hetzelfde zijn. Nieuw sinds dit jaar is een netwerk met alle adviesraden die samenkomen en die van gedachte wisselen over bepaalde maatregelen bij de uitstippeling van het beleid.

In de toekomst wil ik graag inzetten op activiteiten die we samen met bijvoorbeeld de Gentse jeugdraad kunnen organiseren. Vorig jaar stond de seniorenweek in het teken van interculturalisering van de samenleving, we zijn toen gestart met een project met de bedoeling om bruggen te bouwen tussen gemeenschappen en vooral naar de senioren met een migratieachtergrond. Dit jaar staat die in het teken van de intergenerationaliteit. Op de open algemene vergadering zal uitleg worden gegeven over de speerpunten van het Gentse jeugdbeleid en tegelijk de nadruk worden gelegd op intergenerationele samenwerking. “De jeugd van tegenwoordig” heeft soms meer in zijn mars dan de media laat zien en sommige ouderen vermoeden, en de jongeren van hun kant moeten kunnen toegeven dat ouderen hen nog heel wat kunnen bijbrengen. Het is de bedoeling die beide projecten te koppelen en zo een brug te slagen tussen de verschillende gemeenschappen en generaties. Zo willen we komaf maken met vooroordelen en willen we elkaar leren kennen. We willen actiepunten opzetten die tegemoet komt aan ieders verzuchtingen.

Nog een primeur: De stedelijke seniorenraad zal aan de gemeenschappen van senioren met een migratieachtergrond zo mogelijk een bezoek brengen en uitleggen wat onze seniorenraad doet en hen uitnodigen om mee te werken aan activiteiten. Dit kan alleen maar de representativiteit van de ‘Seniorenraad’ verhogen. Daar willen we samen met de stad iets aan doen. Want: onbekend is onbemind. Zo kunnen we ook met hen in de toekomst activiteiten organiseren en hen betrekken. We willen er alles aan doen om die projecten naar best vermogen in te vullen en in goede banen te leiden.

Jeroen: De Gentse 55-plussers maken bijna een derde van de Gentse bevolking uit, Dit aantal zal in de komende jaren nog sterk toenemen. Net als de jeugd, de holebi's, de migranten en alle andere bevolkingsgroepen die de Stad Gent rijk is, hebben senioren specifieke noden en behoeften. Welke noden merkt u op voor de Gentse senioren? Hoe komt de stad en het OCMW daar aan tegemoet? Welke aandachtspunten voor het beleid hebt u?

Bob: De eerste bemerking die ik maak: de noden van de senioren zijn niet veel verschillend met de noden van andere bevolkingsgroepen. Specifieke noden zijn natuurlijk veiligheid en mobiliteit, maar eigenlijk telt dat ook voor alle anderen. De toegankelijkheid van het openbaar vervoer en gebouwen vind ik een aandachtspunt voor de stad. Voor de Gentse seniorenraad is het ook van belang dat we meer tijd krijgen om adviezen te formuleren. Zo kunnen we op het ogenblik dat advies gevraagd wordt door de stad of het OCMW onze algemene ledenvergadering hier ook bij betrekken.

Jeroen: Gent neemt acties om een kindvriendelijke stad te zijn, is de stad volgens u ook een leeftijdsvriendelijke en ouderenvriendelijke stad? Welke stappen heeft het bestuur hier al toe ondernomen en welke moeten ze zeker nog zetten?

Bob : Ik prefereer niet de term ouderenvriendelijke stad. Dat geeft de indruk dat ouderen in een hokje worden geplaatst. Ik opteer voor de term leeftijdsvriendelijke stad, waarin iedereen zich kan vinden en waar ieders noden worden vervuld. Het is een stad waar iedereen de kans krijgt om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Met een leeftijdsvriendelijk beleid bereikt men iedereen. Een correcte beeldvorming staat hierin centraal.

Ik kom terug naar het begin: “samenbeleven doet je zweven”. Als de samenleving overeenkomt en dat alles gedaan wordt voor die hele samenleving, dan kan iedereen zweven. Ik vind het dus ook belangrijk dat er activiteiten georganiseerd worden voor alle leeftijden. De stad is goed bezig en doet volgens mij veel. Waarmee ik meteen de mond wil snoeren van die “beste stuurlui aan wal”, die beweren dat de “stad niets doet”.

Jeroen: bedankt, Bob!